Accreditation Certificate granted to CIT!

Accreditation Certificate granted to CIT!

CIT is proud to inform you that the Accreditation Certificate was granted officially from the ASCAL(Agjenisa e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë) for 5 years!